กำลังโหลด...

เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "เรา") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนใขในการเข้าเป็นสมาชิกโลตัส และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ข้อกำหนดและเงื่อนทั่วไป

รูปแบบการให้บริการ

 • ระบบสมาชิกโลตัส (“มายโลตัส”) ออกโดยและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกมายโลตัส หรือการสะสมโลตัสคอยน์จากสมาชิกมายโลตัส ("สมาชิกมายโลตัส" หรือ "ท่าน") หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของสมาชิกมายโลตัส รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภค ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สมาชิกมายโลตัส จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • สถานะสมาชิกสมาชิกมายโลตัส ไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกมายโลตัส คือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกมายโลตัส เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกมายโลตัส โดยจำกัดให้ลูกค้า 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกมายโลตัส ได้ 1 หมายเลขเท่านั้น หากบริษัทฯ พบว่าท่านเป็นสมาชิกมายโลตัส มากกว่า 1 หมายเลข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมหมายเลขสมาชิกของท่านเป็นหมายเลขที่ท่านสมัครครั้งล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ท่านสามารถสะสม และ/หรือใช้โลตัสคอยน์ ได้กับบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับระบบสมาชิกมายโลตัส เท่านั้น
 • สมาชิกมายโลตัส ที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น

การสะสมโลตัสคอยน์ (คะแนนสะสมของโลตัส)

 • ท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับบริษัทฯ ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงิน เพื่อรับโลตัสคอยน์เมื่อซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทสินค้า และบริการที่ไม่สามารถนำยอดซื้อมาใช้สะสมโลตัสคอยน์ ("สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ") โดยสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าประเภทสุรา, บุหรี่, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, บริการไปรษณีย์, เวชภัณฑ์, นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) และสินค้าทั้งหมดที่ขายบริเวณพื้นที่เช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังกล่าว ตามความเหมาะสม
 • จำนวนโลตัสคอยน์ของสมาชิกมายโลตัส จะคำนวณจากยอดเงินค่าซื้อสินค้าสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วเท่านั้น
 • ท่านจะได้รับ 1 โลตัสคอยน์ เมื่อซื้อสินค้าทุก ๆ 100 บาท และสามารถใช้แลกแทนส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าโดย 1 โลตัสคอยน์ มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีการสะสมโลตัสคอยน์กับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขของการสะสมโลตัสคอยน์ของมายโลตัส ของบริษัทคู่ค้าอาจจะแตกต่างจากรายละเอียดและเงื่อนไขของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทคู่ค้า
 • หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนโลตัสคอยน์ ให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าของคะแนนที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักโลตัสคอยน์ที่ท่านได้รับจาก สินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ ประสงค์จะขอจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกมายโลตัส  ที่ท่านได้ให้ไว้ประกอบกับแบบคำขอสมัครสมาชิกมายโลตัส และหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ("แบบคำขอ") รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมายโลตัส และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อเข้าเป็นสมาชิกมายโลตัส ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของแบบคำขอ และเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ที่มีการใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือว่าท่านได้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้”) และตกลงยอมผูกพันตนปฏิบัติตาม ข้อ 2 (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • ท่านไม่มีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุในแบบคำขอแต่หากท่านปฏิเสธไม่ยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิไม่ออกสถานะสมาชิกโลตัส ให้แก่ท่าน
 • ในกรณีที่ท่านตกลงให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลังได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ สถานะสมาชิกมายโลตัสของท่านจะถูกยกเลิกและท่านจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกโลตัสพึงได้รับอีกต่อไปทุกประการ เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกมายโลตัส รวมถึงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น
 • หากท่านขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอในภายหลัง ท่านในฐานะสมาชิกโลตัส จะไม่สามารถได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มฯ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนพิเศษสำหรับสมาชิกมายโลตัส โปรโมชั่นสมาชิกมายโลตัส รวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ ที่สมาชิกมายโลตัส พึงได้รับเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการ จากบริษัทในกลุ่มฯ นั้น ๆ
 • หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลัง กรุณาติดต่อ “ศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกมายโลตัส” โทร 1430 กด 1  และแม้ว่าท่านจะได้เพิกถอนการให้ความยินยอมแล้ว บริษัทฯ อาจยังมีสิทธิเก็บรักษา ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

         บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการฟ้องร้องดำเนินคดี ปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้อง ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้คดี
         บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ
         บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
         บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
         มีเหตุอื่นใดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถจัด เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 • ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือปกปิดชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษา ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลที่ระบุข้างต้น
 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะเป็นสมาชิกโลตัส และอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทฯ จะต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และไม่อาจอ้างเหตุอันชอบด้วยกฎหมายใดที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอของท่านได้